Ftese

Departamenti Qendror per PPP ne bashkepunim me Institutin Kosovar per Administrate Publike, dhe te mbeshtetur nga projekti GFSI i financuar nga USAID, duke u bazuar ne Nenin 18 te Ligjit per Partneritet Publiko Privat 2011 Nr. 04L-045, iu bene ftese Autoriteteve Kontraktuese te caktojne zyrtaret per te aplikuar ne

 

PROGRAMIN E TRAJNIMIT TE ZYRTAREVE CIVIL NE FUSHEN E PARTNERITETEVE PUBLIKO PRIVATE.

NIVELI I: HYRJE NE PPP

 

Pas perfundimit me sukses te trajnimit, pjesemarresve do tu jipet:

 

CERTIFIKATA PER PJESEMARRJE NE TRAJNIM

 

Trajnimi bazik do te zgjas nga 2 dite, dhe per vitin 2012 jane parapare te mbahen 2 trajnime, i pari  me 22-23 nentor, si dhe me 6-7 dhjetor. Ndersa per vitin 2013, orari i trajnimve do te ju shperndahet gjate muajit dhjetor, ku jane parapare edhe 18 sesione trajnimi dy ditore.

Ky trajnim ka per synim te trajtoj ceshtjet kryesore qe nderlidhen me PPP-te ne Kosove, duke filuar nga konceptet kyqe, akteret dhe rolet e tyre, pershkrimin e fazave dhe proceduarave te parapara me Ligjin per PPP si dhe direktivat e aprovuara nga Komiteti per Partneritet Publiko Privat. Ky eshte trajnimi i pare dhe bazik, pas te cilit do te organizohen trajnime te niveleve me te avancuara qe mbulojne fusha dhe procedura specifike, ku pjesemarresit do te perzgjidhen sipas fushes qe mbulojne.

Autoritetet kontraktuese ftohen qe te propozojne kandidatet potencial per trajnim, te cilet preferohen te jene zyrtare qe ne te ardhmen parashihen te marrin jene pjese e ekipeve qe trajtojne projektet potenciale PPP. Varesisht nga interesimi dhe pozita e kandidateve potencial, do te formohen grupet dhe do ju njoftojme paraprakisht per datat dhe vendin e trajnimeve.

Per informata shtese, ju lutemi kontaktoni me z. Ilir Rama, tel: 038 200 34 678, email: irama@mfe-ks.org