• Ligji për kodin doganor dhe të akcizave të Kosovës 2008 Nr. 03-L-109/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për Lizingun 2009 Nr. 03 L-103/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për mbeturina 2005 Nr. 02-L-30/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja 2010 Nr. 03-L-160/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për mbrojtjen e bimeve 2006 Nr. 02-L95/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për mbrojtjen e konkurrencës 2010 Nr. 03L-22/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për mbrojtjen e mjedisit 2009 Nr. 03 L-025/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për mbrojtjen e natyrës 2010 Nr. 03-L-233/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë 2008 Nr. 03 L048/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për Ndërmarrjet Publike 2008 Nr. 03-L-087/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes 2009 Nr. 03-L-043/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji per Prokurim Publik 2011 Nr 04 L-042/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për Rregullatorin e Energjisë 2010 Nr. 03-L-185/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për tatimin mbi vleren e shtuar 2009 Nr. 03-L-146/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për tatimin në të ardhurat e korporatave 2009 Nr. 03 L-162/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për tatimin në të ardhurat personale 2009 Nr. 03-L-161/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis 2010 Nr. 03-L-214/31.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës 2010 Nr. 03-L-226/28.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për Arbitrazhin 2007 Nr. 02-L75/28.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për energjinë 2010 Nr. 03L 18/28.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për energjinë elektrike 2010 Nr. 03 L201/28.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për Investimet e huaja 2005 Nr. 02-L33/28.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për Kimikate 2007 Nr. 02-L116/28.10.2011

  Shkarko
 • Ligji mbi vlerësimin strategjik mjedisor 2010 Nr. 03-L-230/27.10.2011

  Shkarko
 • Ligji për administratën tatimore dhe procedurat 2010 Nr. 03 L-222/27.10.2011

  Shkarko
 • Ligji i punes 2010 Nr. 0 3L-212/01.01.2011

  Shkarko