Departamenti Qendror për PPP mbajti trajnime për Partneritet Publiko Privat

 

Departamenti Qendror për Partenritet Publiko Privat (DQPPP)  organizojë trajnimin 2 ditorë të radhës me përfaqësuesit e Institutit Bujqësor të Kosovës. Në programin e trajnimit në fushën e Partenritetit Publiko Privat, në nivelin Hyrje në PPP.

Gjatë trjanimit janë trajtuar çështjet themelore që ndërlidhen me PPP-të në Kosovë, duke filluar nga konceptet kyçe, akterët dhe rolet e tyre, përshkrimin e fazave dhe procedurave të parapara me ligjin për PPP si dhe direktivat e aprovuara nga Komiteti për Partenritet Publiko Privat

 

 

Kthehu prapa