Prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i da savetuje Komitet za javno-privatno partnerstvo za projekte koji će se realizovati kroz JPP.

 • Centralizovano upravljanje JPP programa u više sektora;
 • Podrška stvaranju adekvatnog okvira za JPP;
 • Delovanje kao efikasna veza između političkih prioriteta i institucionalnih struktura;
 • Stvaranje, promociju i distribuciju standarda i najboljih praksi u vezi sa identifikacijom, razvoj i implementaciju projekta;
 • Stvaranje i promovisanje standardizovanih nadmetanja procesa, u cilju povećanja konzistentnost i predvidljivost;
 • Obezbediti informacije o mogućnostima investiranja potencijalnim investitorima;
 • Promovisati obrazovanje, obuku i izgradnju kapaciteta;
 • Koordinira prezentacije, analize i odabira projekata sa resornim ministarstvima, JP, opštinama i drugim budžetskim organizacijama;
 • Služi kao veza sa zainteresovanim stranama;
 • Pregled i procena JPP projekata i odobravanje projekata čiji je cilj pružanje podrške Vladi (doprinosi, garancije, subvencije, itd.)
 • Obezbediti neophodna uputstva, tehničku pomoć i podršku resornih ministarstava, JP, opštinama i drugim budžetskim organizacijama;
 • Održavanje bliskih veza sa nadzornim i monitornim jedinicama u okviru resornih ministarstava, JP, opštinama i drugim budžetskim organizacijama dok su projekti u toku.