Usvojena Strategija za javno - privatno partnerstvo

Vlada Republike Kosova je dala saglasnost na  strategiju za razvoj javno - privatnog partnerstva u Republici Kosovo za 2014 – 2016 godinu. Ova strategija identifikuje pet ciljeva: 

1.      Povezivanje planiranja javno-privatnih partnerstava  sa srednjoročnim okvirom troškova is a prioritetnim  politikama.

2.      Unapređenje održivih kapaciteta za razvoj i implementaciju projekata na Kosovu, planirajući i uspostavljajući mehanizam za tehničku podršku  razvoju projekata

3.      Razvoj kapaciteta za inicijative privatnog finansiranja širenjem njihove svesti,  kao opcije  JPP;

4.      Povećanje komunikacije sa privatnim sektorom razvijajući i objavljujući plan  budućih transakcija JPP .

 

5.      Jačanje upravljanje ugovorima o JPP stvaranjem sistema nadzora zasnovanog na riziku

Nazad