Usvajanje zakona o JPP

Usvajanje Zakona o JPP
 


Kosovo kao nezavisna država ima hitnu potrebu za značajna ulaganja u njenoj javnoj infrastrukturi i usluge u svim sektorima.
Stručnjaci procenjuju da narednih pet godina, jaz u infrastrukti Kosova, što znači da razlika između finansijske potrebe za infrastrukturu Kosova i finannsijska sredstva na raspolaganju će biti negde između 1,5, i 3 milijarde €.

Vlada Kosova ima ograničena finansijska sredstva, ograničen budžet, tako da treba da nastavi sa fiskalnom mudrošću da se obezbedi održivi ekonomski razvoj. Samo uz pomoć privatnih investicija i ekspertize privatnog upravljanja  Kosovo bi moglo da ispuni svoje potrebe za infrastrukturu i usluge.

JPP drži obećanje o povećanju nivoa infrastrukture bez opterećenja javnih finansija na Kosovu. Infuzija privatnog kapitala i privatnog menadžmenta može ublažiti fiskalna ograničenja, kako bi dodali efikasnost i ubrzali razvoj infrastrukture pružajući istovremeno novu infrastrukturu i usluge.
U tom kontekstu,  predloženi zakon o JPP ima za cilj da stvori okvir za Javno privatno partnerstvo i koncesije u svim sektorima privrede: transport, zdravstvo, obrazovanje, energija, komunalnog dela itd. gde postoji potreba za izuzetno kapitalne investicije [1]
Ovaj zakon je sastavljen u uskoj konsultaciji između stručnjaka MPF, MTPT, MTI, MER i uz pomoć međunarodnih stručnjaka iz USAID-a. Dozvolite mi da im se  zahvalim  za neštedljivu pomoć i rad koji su  uradili stručnjaci , kako bi imali takav zakon koji ima veliku važnost za našu zemlju.
Što se tiče sadržaja , ovaj predlog zakona je u skladu sa pravnim sistemom , što znači da nije u sukobu sa zakonima i propima na snazi, ali je usaglašen sa našim ustavnim,  pravnim ili institucionalnom sistemu naše Republike.

Štaviše, zakon je pisan u skladu sa najboljim međunarodnim praksama te je u skladu sa , između ostalog ,  i sa ovim međunarodnim normama:

  • Model Centra Ujedinjenih nacija o Zakonu o Međunarodnom tržištu i (UNCITRAL)- Zakonodavne odredbe za infrastrukturne projekte finansirani privatno ;
  • Osnovna načela EBRO za moderne zakone koncesije;
  • Upustva Evropske Komisije o uspešnom Javno-privatnom partnerstvu (2003) i
  • Saopštenje Evropske komisije 2005 o Javno privatnom partnerstvu i zakon Zajednice o Javnoj nabavci i koncesije.


U skladu sa međunarodnim najboljim praksama, Zakon takođe uspostavlja institucionalni okvir za JPP , uključujući “ Međuministarski upravni odbor( JPP- MUO) i Jedinicu JPP-a.
Modernizacija i održavanje infrastrukture i javnih usluga na Kosovu neophodno je koko bi se omogućilo uspešna konkurencija sa drugim ekonomijama u regionu. Zakon o JPP omogućiće Kosovu da se takmiči sa drugim regionalnim zemljama za privatne investicije,kao i da otvori svoja vrata za razvoj održivog privrednog rasta.
Imajući u vidu važnost ovog zakona koji određuje pravni okvir za smanjenje infrastrukturalnog  jaza kroz podsticanje ulaganja u javnoj infrastrukturi i obezbeđivanje javnih usluga , kao i sa obzirom na činjenicu da ovaj oblik ulaganja je u trendu i rastu u regionu.

Ovaj zakon je ključan za budućnost Kosova. Sa Javno Privatnim Partnerstvom, mi možemo izgraditi infrastrukturu i našu ekonomsku bazu.
Napomena: Ovaj Zakon NE obuhvata pravo na rudnike, pošto se ova oblast prekriva sa odgovarajućim zakonodavstvom. NIJE dobra praksa da se ukljuće davanja prava na rudnike i podzemlje kao infrastruktura i usluga u Zakonu o JPP.

Nazad