Partneritetet Kosova ofron shërbime këshilluese që kanë të bëjnë me pothuajse të gjitha fazat e ciklit jetësor të partneriteteve-publike-private. Ne kemi një vështrim të integruar dhe të plotë të PPP dhe punojmë me institucionet për të siguruar iniciativat e suksesshme dhe të qëndrueshme të PPP-ve të cilat ofrojnë vlerën më të mirë për para.

Kjo në vijim është një listë përfaqësuese e disa prej shërbimeve të njësisë PPP:

Faza e politikave dhe planifikimit:

 • Forcimi i kornizës ligjore dhe rregullative;
 • Zhvillimi institucional dhe ndërtimi i kapaciteteve
 • Krijimi i praktikave të standardizuara dhe veglat e punës
 • Zhvillimi i procedurave dhe veglas për analizën e projekteve
 • Zhvillimi i politikave
 • Përgatitja e pilot projekteve / tubacionit të projektit
 • Planifikimi strategjike për iniciativat PPP
 • Marketing / marrëdhënie me publikun
 • Menaxhimi i programit PPP

Faza e transaksionit:

 • Vlerësimi i opsioneve financuese dhe të implementimit për kandidatët e projektit PPP
 • Modelimi financiar për vlera-për-para, publike kundrejt private dhe vendimet e dizajnit të transaksionit
 • Hulumtimi i ambientit ligjor dhe institucional
 • Menaxhimi i transaksionit dhe i prokurimit të PPP
 • Dizajni i mbikëqyrjes së projektit dhe strukturës qeverisëse.

Faza e partneritetit / implementimit:

 • Ndihmë në transaksion
 • Mbikëqyrja dhe monitorimi i kontratës
 • Zhvillimi i modeleve të kontratës qeverisëse
 • Ndihmë në menaxhimin e kontratave
 • Vlerësimi i projektit dhe programit të PPP
 • Ndërtimi i kapaciteteve dhe trajnimi
 • Përcaktimi i etapave i praktikave më të mira

Partneritetet Kosova është e zotuar të punojë me institucionet publike dhe të vlerësojë me ndershmëri të gjitha opsionet financiare dhe implementuese.