• Ligji Nr. 04_L-120 për Mbrojtjen e Bimëve 2012/05.10.2017

  Shkarko
 • LIGJI_NR._03_L-163_PËR_MINIERAT_DHE_MINERALET/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 04_L-220 për Investimet e Huaja 2013/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 04_L-197 për Kimikate 2014/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 05_L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale 2015/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 05_L-029 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave 2015/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 05_L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSh) 2015/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 05_L-018 për Energjinë 2016/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 05_L-079 për Investimet Strategjike në Kosovë 2016/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 05_L-084 për Rregullatorin e Energjisë 2016/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 05-L-120 për Trepçën 2016/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 04_L-042 për Prokurimin Publik 2011/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 04_L-024 për Ndihmën Shtetërore 2011/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-233 për Mbrojtjen e Natyrës 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-230 mbi Vlerësimin Strategjik Mjedisor, me Shtojca 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, me Shtojca 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-212 i Punës (Neni 35) 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • LIGJI_NR.03_L-139_PËR_SHPRONËSIMIN_E_PRONËS_SË_PALUAJTSHME/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-201 për Energjinë Elektrike 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-163 për Minierat dhe Mineralet 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-162 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-160 për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-146 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSh) 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme, me Ndryshime 2010/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-175 për Borxhet Publike 2009/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-161 për Tatimin në të Ardhurat Personale 2009/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-103 për Lizingun 2009/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-043 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes (me Anekse) 2009/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit 2009/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-109 për Kodin Doganor dhe i Akcizave të Kosovës 2008/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-087 për Ndërmarrjet Publike 2008/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 2008/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 03_L-040 për Vetëqeverisjen Lokale (Komunat) 2008/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 02_L-30 për Mbeturina 2008/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 02_L-95 për Mbrojtjen e Bimëve 2007/05.10.2017

  Shkarko
 • Ligji Nr. 02_L-75 për Arbitrazhin 2007/05.10.2017

  Shkarko