Departamenti i Qendror për PPP vazhdon me trajnimet për PPP

Departamenti Qendror për PPP ka vazhduar me trajnime me zyrtarë civil të nivelit qendror si dhe komunal. Pas përfundimit me sukses të dy trajnimeve mbi PPP-të në vitin 2012, DQPPP ka vazhduar me trajnimet ku ka përfshirë edhe të interesuarit nga autoritetet komunale. Trajnimi do të ketë karakterë të përhershëm dhe parashihet që deri në qershor të vitit 2013 të trajnohet deri në 200 zyrtarë civil.

Ky trajnim ka qëllim të trajtoj çështjet kryesore që ndërlidhen me PPP-të në Kosovë, duke filuar nga konceptet kyqe, akterët dhe rolet e tyre, përshkrimin e fazave dhe proceduarave të parapara me Ligjin për PPP si dhe direktivat e aprovuara nga Komiteti për Partneritet Publiko Privat. 

Kthehu prapa