Miratohet Strategjia për Partneritete Publiko Private

Qeveria e Republikës së Kosovës ka dhënë miratimin për Strategjinë për Zhvillimin e Partneriteteve Publike-Private për Republikën e Kosovës 2014 - 2016.  Kjo strategji identifikon pesë objektiva:

1.        Për të lidhur planifikimin e Partneriteteve Publike - Private me Kornizën Buxhetore të Kosovës dhe me planifikimin e politikave me prioritet;

2.        Për të ngritur kapacitete të qëndrueshme për zhvillimin dhe implementimin e projekteve në Kosovë,  duke planifikuar dhe themeluar mekanizmin e asistencës teknike për zhvillimin e projekteve;

3.        Për të zhvilluar kapacitetet për iniciativën e financave private duke zgjeruar ndërgjegjësimin e tyre si  një opsion i Partneriteteve Publike-Private;

4.        Për të rritur komunikimin me sektorin privat duke zhvilluar dhe publikuar planin e transaksioneve të planifikuara të Partneriteteve Publike-Private;

 

5.        Për të forcuar menaxhimin e kontratave të Partneriteteve Publike-Private duke krijuar sistemin e mbikëqyrjes bazuar në rrezik.

Kthehu prapa