Departamenti Qendror për PPP mbajti trajnime për Partneritet Publiko Privat

 

Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat (DQPPP)  organizojë trajnimin 2 ditorë të radhës me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë. Në programin e trajnimit në fushën e Partneritetit Publiko Privat, në nivelin Hyrje në PPP.

 

Gjatë trajnimit janë trajtuar çështjet themelore që ndërlidhen me PPP-të në Kosovë, duke filluar nga konceptet kyçe, akterët dhe rolet e tyre, përshkrimin e fazave dhe procedurave të parapara me ligjin për PPP si dhe direktivat e aprovuara nga Komiteti për Partneritet Publiko Privat

Kthehu prapa