Departamenti Qendror për PPP mbajti trajnime për Partneritet Publiko Privat

Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat me datat 24 -25 maj, 2018 organizoi trajnimin 2 ditor të radhës  me përfaqësuesit e Komunës së Ferizajt në programin e trajnimit në fushën e Partneritetit Publiko Privat, në nivelin “Hyrje në PPP”.

DQPPP në realizim të planit të trajnimeve për vitin 2018, ka mbajtur trajnimin e radhës  “Hyrje në PPP” në datat 24 – 25 maj, 2018  me përfaqësuesit e Komunës së Ferizajt. Gjatë trajnimit, janë trajtuar çështjet themelore që ndërlidhen me PPP-të në Kosovë, duke filluar nga konceptet kyçe, akterët dhe rolet e tyre, përshkrimi i fazave dhe procedurave të parapara me ligjin për PPP si dhe direktivat e aprovuara nga Komiteti për Partneritet Publiko Privat. Për dy ditë u prezantuan materialet dhe u zhvilluan diskutime të hapura në aspekte të veçanta të modulit.

Kthehu prapa