Fillon procesi i transferit të ANP-AJ tek Limak Kosovo International Airport JSC

Më 7 shkurt 2011, fillon procesi i ekzekutimit të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Limak Kosovo International Airport JSC (LKIA), që nënkupton transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës – Adem Jashari (ANP-AJ), tek LKIA e menaxhuar nga konzorciumi turko-francez Limak-Aeroports de Lyon. Partneri privat, në bazë të kushteve të Marrëveshjes së PPP për ANP, ka kërkuar që afati të zgjatet për 30 ditë.

 

Këtij procesi, i ka paraprirë përmbushja e një numri të konsiderueshëm parakushtesh, e ndër to sigurimi i financimit nga LKIA, miratimi i dizajneve për terminalin e aeroportit, etj.

 

Siç është thënën edhe më herët, Limak-Aeroports de Lyon i është dhënë kontrata më 12, gusht 2010 pasi që i ka ofruar Qeverisë së Kosovës një mesatare prej 39,42% të të ardhurave bruto në këmbim me të drejtën për operim.

 

Prej konzorciumit Limal-Aeroports de Lyon kërkohet që të bëjë investime për të modernizuar dhe zgjeruar ANP-AJ, duke investuar mbi 100 milionë € në infrastrukturë të re, përfshirë edhe ndërtimin e një terminali të ri. Gjithashtu nga partneri privat kërkohet të operoj me Aeroportin duke ofruar shërbime të zgjeruara në nivel të cilësisë së lartë. Republika e Kosovës do të mbajë 100% të pronësisë së pasurive të Aeroportit.Kthehu prapa