Emërimi i anëtarëve të Komitetit për Partneritet Publiko Privat

 

 

Më 11 janar 2012, Qeveria e Republikës së Kosovës mori vendimin mbi emërimin e anëtarëve të Komitetit për Partneritet Publiko Privat (KPPP). Përbërja e re e KPPP është si vijon:

1.       Ministri i Financave, Kryesuesi

2.       Kryeministri, i përfaqësuar nga z. Bekim Çollaku, anëtar

3.       Ministri i Infrastrukturës, anëtar

4.       Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, anëtare

5.       Ministri i Zhvillimit Ekonomik, anëtar

Për pëmbajtjen e plotë të vendimit, konsultohuni me faqen zyrtare elektronike të Zyrës së Kryeministrit http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,5.

Kthehu prapa