Në këtë seksion mund të gjeni të gjitha publikimet e kërkesave dhe njoftimeve për projektet PPP. 

Ndërsa për formulartë e zbrazët (model), klikoni në seksionin Korniza Ligjore në nënseksionin Formularët.