Departamenti Qendror për PPP mbajti trajnime për Partneritet Publiko Privat

Go back