Doracaku për Vlerësimin e Propozimeve të Projekteve të Partneritetit Publik Privat nga Departamenti Qendror i PPP dhe Sistemi i Monitorimit të Projekteve PPP në Kosovë.

Go back